تاریخچه

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1400
رشته های غیر پزشکی و علوم پزشکی


دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات
دانشگاه آزاد اسلامی - دکتری تخصصی سال 1400


دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دوره دکتری تخصصی سال 1400


دفترچه راهنمای ثبت نام دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان)
دکتری تخصصی سال 1400